PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚDAJE UCHAZEČE

1. ÚVOD
2. ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?
5. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?
6. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
7. MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS ODVOLAT?
8. JAK PODAT STÍŽNOST NEBO NAHLÁSIT PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ?
9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

 

1. ÚVOD

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracování všech osobních údajů budoucích zaměstnanců, budoucích dočasných pracovníků pracujících pod přímým dohledem (např. nezávislých dodavatelů a stážistů), budoucích vedoucích pracovníků nebo nevýkonných ředitelů naší společnosti nebo budoucích členů dozorčí rady nebo podobného orgánu naší společnosti (každý "uchazeč" nebo "vy") v oblasti náboru společností Nutreco N.V. se sídlem na adrese Stationsstraat 77, Amersfoort, Nizozemsko a jakákoli společnost přímo či nepřímo vlastněná nebo ovládaná společností Nutreco, se kterou jste spolupracovali (dále jen "naše společnost", "my" nebo "nás").
Společnost Nutreco N.V. a jakákoli společnost přímo či nepřímo vlastněná nebo ovládaná společností Nutreco, se kterou jste spolupracovali, jsou odpovědné za zpracování vašich osobních údajů. V tomto prohlášení popisujeme, kdo jsme, jak a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje a všechny další informace, které pro vás mohou být relevantní. V případě jakýchkoli dalších dotazů nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v dolní části tohoto prohlášení.
Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí od 24. května 2018. Poslední úpravy byly provedeny 24. května 2018. Toto prohlášení se může v průběhu času měnit a nejaktuálnější verze je zveřejněna na našich webových stránkách. Pokud během vaší žádosti dojde k významným změnám, budeme vás aktivně informovat.


2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje Uchazečů shromažďujeme a zpracováváme pro účely náborového a výběrového řízení a pro zajištění jeho efektivního a efektivního fungování:

A. Komunikace s vámi ohledně vašeho zaměstnání nebo žádosti o zaměstnání

Pokud jste projevili zájem o pozici v naší společnosti, ukládáme vaše osobní údaje v našich příslušných náborových systémech. Údaje v našich systémech používáme ke komunikaci s vámi a k určení, zda vaše kvalifikace a profil splňují požadavky konkrétního volného pracovního místa.

Za tímto účelem

 • vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, když nám své osobní údaje poskytnete
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje, informace o náboru (jako je váš životopis, historie zaměstnání, historie vzdělání atd.) a korespondenci s námi v souvislosti s žádostmi o zaměstnání (včetně referencí).

B. K zodpovězení vašich dotazů

Pokud se s námi spojíte, použijeme vaše osobní údaje, abychom odpověděli a odpověděli na vaše otázky.

Za tímto účelem

 • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu
 • zpracováváme vaše jméno, kontaktní údaje, vaši korespondenci s námi s ohledem na váš dotaz a veškeré osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s vašimi otázkami.

C. Posouzení a hodnocení během přijímacího řízení

Během přijímacího řízení může být součástí přijímacího řízení prověřování (například ve formě hodnocení dovedností).

Za tímto účelem

 • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu vybírat kompetentní uchazeče, kteří splňují požadavky konkrétního volného pracovního místa v naší společnosti
 • zpracováváme – v přiměřeném rozsahu – osobní údaje, které jste nám poskytli, postřehy o Vašich dovednostech a kompetencích od hodnotitelů, výsledky Vašich hodnotících testů.

D. Uzavření pracovní smlouvy s vámi

Pokud Vám nabídneme pozici v Naší Společnosti, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přípravy a zpracování pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje používáme k uzavření, plnění a ukončení Vaší pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje pak uložíme také v našich HR systémech.

Za tímto účelem

 • zpracováváme Vaše osobní údaje, protože je to nezbytné pro uzavření pracovní smlouvy s Vámi
 • zpracováváme – v nezbytném rozsahu – vaše kontaktní údaje, datum narození, pohlaví, osobní stav, státní příslušnost, číslo občanské služby, údaje o občanském průkazu nebo cestovním pasu, prohlášení o stavu zaměstnání, údaje o obchodní komoře a ÚDAJE o DPH, informace o náboru (např. historie zaměstnání, údaje o historii vzdělání), údaje o zaměstnání a pozici, údaje o pracovním povolení, dostupnost, podmínky zaměstnání, daňové údaje, platební údaje a podrobnosti o pojištění.

E. Sociální sítě, jako je LinkedIn, a další veřejně dostupné webové stránky

Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat z veřejných profilů na LinkedIn nebo jiných sociálních sítích a jiných veřejně dostupných webových stránkách, pokud jste reagovali na náborové iniciativy naší společnosti na těchto sociálních sítích a webových stránkách nebo jste se zaregistrovali prostřednictvím integrovaných funkcí těchto sociálních sítí, náborových webových stránek nebo našich vlastních webových stránek. Vaše osobní údaje můžeme také shromažďovat z těchto zdrojů, když jste poskytli odkaz na svůj profil na jakékoli takové stránce jako součást vaší žádosti o zaměstnání nebo životopisu předloženého s vaší žádostí o zaměstnání.

Vaše kontaktní údaje můžeme také získat z veřejně dostupných zdrojů, včetně obsahu, který jste zveřejnili na LinkedIn nebo jiných stránkách sociálních sítí nebo podobných stránkách pro profesionální účely, abychom s vámi mohli navázat první kontakt pro účely náboru. Budeme vás kontaktovat, pokud jste naší společnosti poskytli své kontaktní údaje, abychom vás mohli kontaktovat pro účely náboru, a poskytneme vám jasnou možnost požádat nás, abychom vás přestali kontaktovat kvůli kariérním příležitostem a odstranili vaše osobní údaje z našich systémů.

Za tímto účelem

 • Vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu a Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem nalezení vhodných kandidátů na volná pracovní místa v Naší společnosti
 • zpracováváme osobní údaje, které jste zveřejnili prostřednictvím svých veřejných profilů na LinkedIn nebo jiných sociálních sítích a veškerou korespondenci mezi vámi a našimi náboráři. To zahrnuje vaše jméno, kontaktní údaje, pokud jsou k dispozici, aktuální a minulé pracovní tituly, historii zaměstnání, informace o vzdělání, dovednosti, doporučení a životopis, pokud jste je zpřístupnili.

F. K ochraně vašich životně důležitých zájmů

Pokud je nutné zpracovávat vaše osobní údaje za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů, učiníme tak. Může tomu tak být například v případě, že máte fyzické postižení nebo zdravotní stav, o kterém musíme vědět, když nás navštěvujete v našich prostorách.

Za tímto účelem

 • Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem ochrany Vašeho životně důležitého zájmu a Vaše osobní údaje budeme zpracovávat, pokud to bude nezbytné k tomu, abychom se vyhnuli riziku zranění nebo jiné újmy na Vašem zdraví
 • zpracováváme – v nezbytném rozsahu – vaše kontaktní údaje, kontaktní údaje vašeho nouzového kontaktu, registrační značku vozidla, umístění stránek vaší společnosti a příslušné zdravotní údaje, které jste nám poskytli.

G. Abychom vás informovali a komunikovali s vámi o dalších volných pracovních místech

Někdy pro vás prostě ještě nemáme k dispozici správnou roli. Pokud se rozhodnete, budeme uchovávat informace o vás v našich systémech a kontaktovat vás, pokud budeme mít nové volné pracovní místo, které by vás mohlo zajímat. Můžeme vás také pozvat na náborové aktivity nebo s vámi komunikovat o pracovních příležitostech.

Za tímto účelem

 • Vaše osobní údaje budeme zpracovávat na základě vašeho souhlasu, pokud se rozhodnete uchovávat vaše informace v našich systémech
 • zpracováváme vaše kontaktní údaje (jako je vaše adresa a e-mailová adresa), informace, které jste nám poskytli v průběhu předchozích žádostí o zaměstnání (například váš životopis) a shrnutí toho, jak jste si vedli během předchozích žádostí o zaměstnání u nás.

3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Naše společnost obecně uchovává údaje o uchazeči pouze po dobu nezbytnou k tomu, aby sloužila příslušnému obchodnímu účelu, v rozsahu přiměřeně nezbytném pro splnění platného právního požadavku nebo v rozsahu vhodném s ohledem na příslušnou promlčecí lhůtu.

Neprodleně po uplynutí příslušné doby uchovávání musí být údaje:

i) bezpečně odstraněny nebo zničeny; nebo
(ii) anonymizované; nebo
(iii) převedeny do archivu (pokud to není zakázáno zákonem nebo platným plánem uchovávání záznamů).

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Přístup k vašim osobním údajům v rámci naší společnosti
Zaměstnanci zapojení do příslušného náborového řízení mohou mít přístup k vašim osobním údajům, a to pouze v rozsahu nezbytném pro plnění příslušných úkolů. Těmito zaměstnanci jsou například naši náboráři, personalisté a příslušný manažer.

K vašim osobním údajům mohou mít přístup další příslušná oddělení v rámci naší společnosti, jako jsou IT, právní předpisy a compliance, a to v rozsahu nezbytném pro plnění jejich příslušných úkolů.

V některých případech mohou být vaše osobní údaje předány do země, která neposkytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Naše společnost však přijala opatření, aby zajistila, že vaše osobní údaje jsou dostatečně chráněny, protože závazná podniková pravidla jsou platná v celé skupině, do které naše společnost patří.

Přístup třetích stran k vašim osobním údajům
Následující typy třetích stran mohou mít přístup k vašim osobním údajům, pokud je to relevantní pro poskytování jejich produktů nebo služeb naší společnosti: personální agentury, agentury pro prověřování zaměstnanců, hodnotící centra a dodavatelé IT.

Pokud je třetím stranám umožněn přístup k vašim osobním údajům, naše společnost přijme požadovaná smluvní, technická a organizační opatření, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu, v jakém je takové zpracování nezbytné pro účel zpracování dohodnutý s naší společností. Třetí strany budou zpracovávat vaše osobní údaje pouze v souladu s platnými právními předpisy.

Pokud jsou osobní údaje předány třetí straně v zemi, která neposkytuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, přijmeme opatření, abychom zajistili, že vaše osobní údaje budou dostatečně chráněny, jako je uzavření standardních smluvních doložek EU s těmito příjemci.
V ostatních případech nebudou vaše osobní údaje poskytnuty třetím stranám, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

5. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY?

Podle našeho názoru a na základě našeho posouzení rizik jsme přijali odpovídající záruky, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů. V našem hodnocení jsme vzali v úvahu rizika náhodného nebo nezákonného zničení nebo náhodné ztráty, poškození, změny, neoprávněného zveřejnění nebo přístupu a dalších forem nezákonného zpracování (mimo jiné včetně zbytečného shromažďování) nebo dalšího zpracování.

6. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÁ PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo o jejich přehled a za určitých podmínek o jejich opravu a/nebo výmaz. Kromě toho můžete mít také právo na omezení zpracování týkající se vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů v dolní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Mějte na paměti, že můžeme požádat o další informace k ověření vaší totožnosti.

7. MŮŽETE SVŮJ SOUHLAS ODVOLAT?

Jakmile je váš souhlas udělen, můžete jej vždy odvolat. Mějte prosím na paměti, že odvolání nemá zpětný účinek a odvolání vašeho souhlasu je možné pouze v případě, že jste svůj souhlas udělili jako první. Chcete-li odvolat svůj souhlas, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů v dolní části tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

8. JAK PODAT STÍŽNOST NEBO NAHLÁSIT PORUŠENÍ ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ?

Máte-li stížnost na používání vašich osobních údajů naší společností nebo pokud jste se dozvěděli o porušení zabezpečení údajů ze strany naší společnosti, můžete podat stížnost nebo nahlásit porušení údajů prostřednictvím kontaktních údajů v dolní části tohoto prohlášení. Kromě podání stížnosti u naší společnosti můžete také podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu údajů.

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se způsobu, jakým zpracováváme vaše osobní údaje, přečtěte si nejprve toto prohlášení. V případě dalších dotazů, poznámek, komplimentů nebo stížností se obraťte na pověřence pro ochranu osobních údajů naší společnosti na adrese privacy@nutreco.com.