Podmínky použití

1. Obecně

1.1.       Tyto webové stránky ("Webové stránky") vám nabízí společnost Nutreco N.V., Stationsstraat 77, 3811 MH, Amersfoort, Nizozemsko ("Nutreco") nebo některá z jejích přidružených společností.

1.2.       Následující podmínky použití ("Podmínky použití") upravují váš přístup a používání Webových stránek, včetně informací a údajů obsažených nebo dostupných prostřednictvím těchto Webových stránek ("Obsah"). Na konkrétní údaje nebo informace se mohou vztahovat zvláštní podmínky. Tyto zvláštní podmínky mohou být doplňkem nebo v rozsahu výslovně stanoveném společností Nutreco mohou tyto Podmínky používání nahradit.

1.3.       Přístupem nebo používáním webových stránek potvrzujete, že jste si přečetli, porozuměli a souhlasíte s tím, že budete právně vázáni Podmínkami použití. Pokud s Podmínkami použití nesouhlasíte, neměli byste na webové stránky vstupovat ani je používat.

1.4.       Společnost Nutreco si vyhrazuje právo kdykoli aktualizovat Podmínky používání bez předchozího upozornění. Společnost Nutreco si vyhrazuje právo kdykoli a z jakéhokoli důvodu ukončit, provést změny nebo odmítnout přístup k webovým stránkám a/nebo obsahu bez předchozího upozornění.

1.5.       Pokud si přejete obdržet tištěnou kopii Podmínek používání, zašlete prosím e-mail se svou adresou na adresu corpcomm@nutreco.com. Podmínky použití jsou také k nahlédnutí v kancelářích společnosti Nutreco na adrese Stationsstraat 77, 3811 MH, Amersfoort, Nizozemsko.

2. Zřeknutí se odpovědnosti a omezení použití.

2.1.       Veškerý obsah na webových stránkách je poskytován "tak, jak je" bez záruky jakéhokoli druhu. Společnost Nutreco a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, partneři a poskytovatelé  licencí se výslovně zříkají jakýchkoli prohlášení nebo záruk jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně prohlášení nebo záruk, že webové stránky budou nepřerušované, bezpečné nebo bezchybné, nebo  že obsah bude správný, úplný, spolehlivý nebo jinak splní jakékoli požadavky.

2.2.       Získání jakéhokoli obsahu prostřednictvím těchto webových stránek se provádí podle vlastního uvážení a rizika. Nesete výhradní odpovědnost za jakékoli škody, mimo jiné včetně vašeho počítačového systému nebo ztráty dat, vyplývající z takového Obsahu, s výjimkou případů, kdy taková škoda vznikne přímo z úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti společnosti Nutreco. 

2.3.       Pokud není uvedeno jinak, veškerý obsah je určen pro vaše osobní použití. Nesmíte upravovat, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet odvozená díla, převádět nebo prodávat jakýkoli Obsah získaný z našich Webových stránek bez písemného souhlasu společnosti Nutreco. 

3. Duševní vlastnictví

3.1.       Veškerá práva duševního vlastnictví, mimo jiné včetně jakýchkoli autorských práv, ochranných známek a práv na databázi, k Obsahu a/nebo Webovým stránkám a jejich výběru a uspořádání patří společnosti Nutreco, jejím přidruženým společnostem, dceřiným společnostem a/nebo jejím partnerům či poskytovatelům licencí. Všechna práva k Obsahu nebo Webovým stránkám, která zde nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

4. Odkazy na stránky třetích stran

4.1.       Tato webová stránka může obsahovat hypertextové odkazy na stránky vlastněné třetími stranami. Společnost Nutreco nemá žádnou kontrolu nad těmito odkazovanými stránkami, neodpovídá za obsah takových stránek ani nepřebírá žádnou odpovědnost za přesnost takových stránek. Odkazy na tyto stránky jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a přistupujete k nim na vlastní nebezpečí. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená žádnou podporu takové stránky ze strany společnosti Nutreco. Když navštívíte odkazovaný web, měli byste si přečíst podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů, které upravují tento konkrétní odkazovaný web.

5. Zákaznický portál

5.1.       Tyto Podmínky používání se vztahují také na přístup a používání zákaznického portálu, který vám nabízí společnost Nutreco ("Portál"). Za tímto účelem termín "Webová stránka", pokud je použit v těchto Podmínkách použití, zahrnuje Portál (pokud kontext nestanoví jinak). Kromě toho se použije tento článek 5.

5.2.       Přístup a používání portálu a jeho obsahu je na vaše vlastní riziko a odpovědnost.

5.3.       V případě, že je z portálu získán jakýkoli obsah, pro který nejste zamýšleným příjemcem, okamžitě nás o tom informujte a odstraňte takový obsah ze svého systému.

6. Ochrana osobních údajů

6.1.       Osobní údaje poskytnuté nebo shromážděné prostřednictvím webových stránek nebo v souvislosti s nimi budou použity pouze v souladu s našimi zásadami ochrany osobních údajů.

7. Odpovědnost

7.1.       Společnost Nutreco ani žádná z jejích dceřiných společností, přidružených společností, partnerů nebo poskytovatelů licencí v žádném případě nenese odpovědnost za jakoukoli škodu, ať už v rámci smluvního jednání nebo jakéhokoli protiprávního jednání, vyplývající z přístupu nebo používání webových stránek nebo obsahu nebo v souvislosti s nimi, s výjimkou případů, kdy takové škody vyplývají přímo z úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti společnosti Nutreco.

V případě, že země vašeho bydliště neumožňuje žádné vyloučení nebo omezení odpovědnosti nebo jakékoli zřeknutí se záruk uvedené v Podmínkách použití, budou tato vyloučení, omezení nebo odmítnutí odpovědnosti omezena v rozsahu požadovaném platnými zákony.

8. Rozhodné právo a jurisdikce

8.1.       Podmínky používání a veškeré spory v souvislosti s nimi se řídí a vykládají v souladu se zákony Nizozemska. Jakýkoli spor, nárok nebo příčina žaloby vyplývající z těchto Podmínek používání nebo vašeho používání těchto webových stránek nebo v souvislosti s nimi budou předloženy jurisdikci příslušných soudů v Amsterdamu, pokud není na základě platných právních předpisů stanoveno jinak.

9. Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení Podmínek používání shledáno neplatným nebo nevymahatelným, bude neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahrazeno platným, vymahatelným ustanovením, které nejvíce odpovídá záměru původního ustanovení, a zbývající ustanovení budou vymáhána.